Zmenka – najjednoduchšia forma ručenia

Ak máte pri žiadosti o pôžičku na výber, určite si zvoľte formu ručenia zmenkou. Tá je najjednoduchším spôsobom ručenia, či už sa jedná o bežnú banku, nebankovú inštitúciu alebo o súkromného poskytovateľa pôžičky. Zmenka je odporúčaná forma ručenia väčšiny odborníkov na túto finančné služby.

 

Čo je zmenka

Zmenka je cenný papier,  na ktorom je uvedené, že sa dlžník zaväzuje veriteľovi uhradiť dohodnutú sumu peňazí. Každá zmenka musí mať predpísanú formu a musí mať všetky náležitosti (označenie, že ide o zmenku, vyjadrené v jazyku, v ktorom je zmenka napísaná + dátum a miesto vystavenia zmenky + dátum /termín splatnosti zmenky + sumu, na ktorú je vystavená a jej  mena +  meno toho, kto má platiť -v prípade cudzej zmenky + meno toho, komu alebo na rad koho sa má platiť  + miesto, kde bude zmenka uhradená + meno, adresa a podpis vystaviteľa zmenky)

 

Zmenka od nebankovky

Ručenie zmenkou je typické hlavne pre nebankové inštitúcie. V prípade tohto druhu poskytovateľa finančnej služby sa  ale spravidla jedná o ručenie takzvanou Bianko zmenkou. Bianko zmenka je bežná zmenka, na ktorej nie je uvedená presná suma, ktorú treba vrátiť. To znamená, že dlžník sa dobrovoľne zaväzuje vrátiť dopredu neurčenú sumu peňazí. Výslednú sumu si je oprávnený poskytovateľ úveru zapísať dodatočne. Musí pritom rešpektovať všetky ustanovenia dohodnuté v zmluve o pôžičke.

 

Doplnenie sumy do bianko zmenky

Bianko zmenkou ručíte za pôžičku. Pri poctivom splácaní nie je veriteľ oprávnený do zmenky dopísať sumu. Po riadnom splatení pôžičky sa bianko zmenka stáva neplatnou. Suma sa do zmenky dopisuje pri neštandardných situáciách ako napríklad pri nesplácaní pôžičky. veriteľ dopíše do zmenky výšku nesplatenej časti pôžičky navŕšenú o úroky a sankčné poplatky. Zmenka je splatná okamžite.

 

Zmenka – najjednoduchšia forma ručenia 4.50/5 (90.00%) 8 votes