Burzy cenných papierov

Burza sa dá charakterizovať ako  akciová spoločnosť (a.s.), ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky. Táto akciová spoločnosť  organizuje regulovaný trh a poskytuje alebo sprostredkováva všetky  s tým súvisiace činnosti.  Burza musí mať  na výkon tejto činnosti udelené povolenie. Vznik burzy a jej činnosť jasne charakterizuje zákona o burze.

 

Burza musí byť zapísaná v Obchodnom registri

Burza vystupuje na trhu cenných papierov ako právnická osoba (PO) a preto musí byť zapísaná v obchodnom registri(OR). V predmetoch činnosti musia byť jasne definované pojmy, ktoré umožňujú obchodovanie s cennými papiermi. Iné činnosti, ako obchodovanie s cennými papiermi môže burza vykonávať iba za predpokladu, že neohrozujú ich plnenie. Na tieto dodatočné činnosti je vyžadované udelenie súhlasu od Národnej banky Slovenska (NBS). Obchodné meno burzy zapísané v obchodnom registri musí obsahovať označenie “burza cenných papierov”.  V opačnom prípade sa nemôže toto označenie používať v žiadnej súvislosti s obchodným menom. Platí to aj pre jazykové mutácie a slovné spojenia ľahko zameniteľné so spojením “burza cenných papierov”.

 

Založenie burzy

Na založenie burzy cenných papierov je potreba minimálne desať zakladateľov. Podmienky na zakladateľov burzy sú pevne stanovené. Zakladateľom burzy sa môže stať iba obchodník s cennými papiermi, správcovská spoločnosť, banka alebo poisťovňa.  Zakladateľom môže byť aj iná burza alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí, ak má rovnaký (obdobný) predmet činnosti.

Ohodnoť